Friehjohrsschwälmele

Trophées des Schwälmele

Wàs ìsch dìss ? Présentation

e Friehjohr fer unseri Sproch récompense - avec les Trophées des Schwälmele - ceux qui s'engagent au quotidien pour la langue et la culture régionales. Ainsi, des individuels, des entreprises, des communes et des associations se voient remettre un prix à l’occasion de la cérémonie de remise des trophées organisée au mois de mars.

Wie ware d’Prissträjer ernannt ? Comment sont désignés les lauréats ?

Toute personne, structure ou commune qui s’investit au quotidien pour la langue régionale (alsacien et platt) est susceptible d’être honorée, à la condition qu’elle n’ait jamais obtenu le prix. Les candidatures devront être soumises par un tiers au comité du Friehjohr. Ainsi, tout un chacun peut proposer une personne, structure ou commune qu’il estime méritante. Voici le formulaire à télécharger et à renvoyer à l’OLCA : Proposition de candidature aux Trophées des Schwälmele

 
 
 
 

Prissträjer

Lauréats

Danièle Pfister

Danièle Pfister

Individuels
Nathan Kaufmann

Nathan Kaufmann

Individuels
Chantal Frantz

Chantal Frantz

Individuels
Martine Gilgert

Martine Gilgert

Individuels
Hervé Atamaniuk

Hervé Atamaniuk

Individuels
Adrien Fernique

Adrien Fernique

Individuels
Pascale Erhart

Pascale Erhart

Individuels
Julien Lafarge

Julien Lafarge

Individuels
Beyer Assurances

Beyer Assurances

Entreprises
Traiteur Schneider

Traiteur Schneider

Entreprises
Troupe de la Vallée Noble – théâtre alsacien de Soultzmatt

Troupe de la Vallée Noble – théâtre alsacien de Soultzmatt

Associations
Ecole de Cabaret Satirique Cactus

Ecole de Cabaret Satirique Cactus

Associations
Dankfàwrìk

Dankfàwrìk

Associations
Ville de Fréland

Ville de Fréland

Communes
Ville de Brumath

Ville de Brumath

Communes
Ville de Strasbourg

Ville de Strasbourg

Trophée d’honneur
  • Danièle Pfister
  • Nathan Kaufmann
  • Chantal Frantz
  • Martine Gilgert
  • Hervé Atamaniuk
  • Adrien Fernique
  • Pascale Erhart
  • Julien Lafarge
  • Beyer Assurances
  • Traiteur Schneider
  • Troupe de la Vallée Noble – théâtre alsacien de Soultzmatt
  • Ecole de Cabaret Satirique Cactus
  • Dankfàwrìk
  • Ville de Fréland
  • Ville de Brumath
  • Ville de Strasbourg
  • Danièle Pfister

    D’Danièle Pfister ìsch zìtter 1976 Mìtglìed àls Schäuspìelere vùm Elsasser Theàter Hohfalde (Hochfelden). Zìtter 2005 ìsch se äu Ìnszenìerere. Nawesbi ìsch se äu 20 Johr làng ìm Elsasser Theàter Schwìngelse (Schwindratzheim) tatich gewann. Logischerwis het se denoh 2017 e spìelerischer Elsassisch-Ùnterrìcht fer d’Kìnder gegrìndt, fer ìhri Muedersproch ùn ìhri Lideschàft fers Theàter witterschzegann.
  • Nathan Kaufmann

    De Nathan Kaufmann ìsch üss Tùlùs (Toulouse). Àls üssgebìldter Geogràf ùn Gràfiker het er 2017 de Betrib „21maps“ gegrìndt, wie kìnschterlischi ùn originàli Waltkàrte harstellt, wie zuem Informìere ùn zeglich zuem Zìere nùtze. S Elsàss, s Landel vùn sine Àhne, lìjt ìhm so àri àm Harz, àss er e Waltkàrt ùff Elsassisch entwìckelt het. Néi-Yorik, Rio dé Schanéiro, Johànnesbùrri, Béidsching… Stadt, Bach, Lander: àlli hàn e elsassischer Nàmme bekùmme.
  • Chantal Frantz

    D’Chantal Frantz ìsch zìtter 2009 Schäuspìelere ùn Vorstàndsmìtglìed vùn de Theàtertrùpp „Klim Bim’s Club“ (KBC) vùn Finschtinge (Fénétrange). 2014 het se ìnnerhàlb vùm Theàter e speziàli Trùpp fer d’Jùnge ùff d’Bein gstellt, wie ìm erschte Teil vùn de Vorstellùnge vùn de Erwàchsene ùfftrìtt. Sie salwer schribt d’Stìck fer dìe jùnge Schäuspìeler. So kànn se ìhri Neigùnge ùn ìhri Parsenlichkeite beàchte ùn insetze.
  • Martine Gilgert

    D’Martine Gilgert ìsch schùn 10 Johr Animateure ìm Àltersheim vùn Drùlìnge (Drulingen) ùn ànimìert därte d’Sprochstùbb schùn 5 Johr. Dànk denne Warikstatt mìt eltere Litt sìnn schùn vìer Bìechle veréffentlicht worre, wo zàhlrichi Texte ùn Zìjnisse ze fìnde sìnn. D’Martine leitet äu vìel ànderi Projakte; ùnter ànderem wùrd se nachschtens e Mehrgeneràtione-Gsellschàftsspìel rüssbrìnge. Demìt kénne sich d’Kìnder s Elsassische mìt de eltere Litt wìdder àneijne.
  • Hervé Atamaniuk

    De Hervé Atamaniuk ìsch de Kültürdirakter vùn de Stàdt Saargemìnn (Sarreguemines), wie s Frìehjohr fer ùnseri Sproch vor zwei Johr empfànge het. Àls Kìnschtler, Kültür- ùn Theàtermensch, ìsch er schùn fàscht 35 Johr ìm Kültürlawe vùn sinere Heimet tatich ùn fer sini Muetersproch, s Plàtte, ingsetzt. 2005 wùrd er vùm frànzeesche Kültürminischteriùm zuem Rìtter vùm Orde vùn de Kìnscht ùn de Literàtür ernannt. 2012 veréffentlicht er Le Platt lorrain pour les nuls bi First Editions. Nawesbi kitschelt er mìt sinere Folkbànd „Schaukelperd“ ìm Mosellandel ùn ìn de Noochbersgejjede erùm.
  • Adrien Fernique

    De Adrien Fernique ìsch üss Schìllige (Schiltigheim). Siner Lawesläuf ìsch zìmli originàl dann er het s Elsassische vor 12 Johre ànfànge lehre ùn kànn’s hitt fàscht so gelaifich wie sini Muetersproch. Elsassisch ze lehre het ìhm schins nìt gelàngt ùn er tuet’s jetzt sine Teechter witterschgann. Nawesbi tuet er schùn e pààr Johr Bìecher ìns Elsassische ìwwersetze, sowie zuem Beispìel D’Pippi Làngstrùmpf. Dàte schàfft er ìm Elsassische Müsee vùn Stroßbùrri, wo er regelmaßi Fìehrùnge ùn Ànimàtione fer Groß ùn Klein ùff Elsassisch leitet.
  • Pascale Erhart

    D’Pascale Erhart ìsch d’Diraktere vùn de Àbteilùng fer elsassischi ùn mosellothrìngischi Dialektologie àn de Üniversität Stroßbùrri. Sie schàfft zsàmme mìtem INA, fer de audiovisüelle Regionàlfùndùs ùn d’Sàmmlùnge ùff Elsassisch ùffzewarte. Üsserdam ìsch se Vizepräsidantin vùm Kültüràt Elsàss, Mìtglìed vùm Verein fer de Schùtz vùm Elsasser Hüss (ASMA) ùn ìm Waschprìtsch-Theàter vùn Lembàch àls Stìckschriwere ùn Schäupsìelere tatich.
  • Julien Lafarge

    De Julien Lafarge het d’Hopl’awards gegrìndt, wo jedes Johr Kìnschtler vùm Elsàss belohnt ware ùn wovùn e Kàtegorie d’Kültür- ùn Kùnschtakteure vùm Landel, wie ùff Elsassisch schàffe, ìn de Vordergrùnd brìngt. Er ìsch äu de Grìnder vùm NL Contest, Festival vùn de ürbàne Kültüre vùn Stroßbùrri, wo s Elsassische jedes Johr dùrich verschìedeni Àktione äu ìm Mìttelpùnkt steht: Tattoo-Stànd, zweisprochichi Bschìlderùng, Off-Owe ùff Elsassisch,… Àndersch gsäät ìsch de Julien ebber, wie ùnserer Sproch e Plàtz ìm Kültürlawe vùn de jùnge Stroßbùrjer schàfft.
  • Beyer Assurances

    De Tommy Beyer ìsch de Dirakter vùn de Versìcherùngsgsellschàft Beyer. Ìn dam Fàmìliebetrib ìsch Elsassisch d’Häuptsproch, wie mìt Stolz ùnter Àngstellte àwwer äu mìt de Kùnde ùn de Lìfferbetriwe vùn hìwwe ùn drìwwe gereddt wùrd. Elsassisch ze redde ìsch fer sie e großes Vorteil, fer mìt ìhre Dìenschtleischter besseri Beruefsbezìjùnge ze hàn. Ze glicher Zitt kénne se de Betrib entwìckle ùn demìt d’Kültür vùm Elsàss ìn Ehre hàlte. ’S lìjt ne àm Harz, ùnsri Sproch ze schìtze ùn ze férdere. Drùm komponìere se jedes Johr e Lìed ùff Elsassisch, fers néie Johr vùm Betrib ze wìnsche.
  • Traiteur Schneider

    De Damien Van Overbeke ìsch de Generàldirakter vùn Schneider Food, e Betrib wie zìtter 1994 fer d’elsassische Prodükte speziàlisìert ìsch. Dùrich sini Prodükte brìngt Schneider Food s Elsassische zer Galtùng ùff lokàler ùn nàtionàler Ewwene. Mr kànn ùff àlle Verpàckùnge de elsassische Nàmme vùm Lawesmìttel lase ùn ’s gìbt äu d’phonetische Lüttschrìft debi, fer àss d’Litt wie ke Elsassisch kénne, s Wort doch rìchti üsssprache. Zìtter kùrzem sìnn äu Màgnete ùff Elsassisch ìn màniche Packle ze fìnde; so kénne d’Fàmìlie dheim Elsassisch lehre ùn schriwe ùn debi Gspàss hàn. Noch ze erwähne, àss ùff ìhre Web- ùn Facebooksitte regelmaßi Ìnhàlte ùff Elsassisch rüssgebrocht ware: Rezapter, Üssdrìck, Wort vùm Doe, ùsw.
  • Troupe de la Vallée Noble – théâtre alsacien de Soultzmatt

    D’Marie-Marguerite Luthringer ìsch d’Präsidantin vùn de Troupe de la Vallée Noble – Elsasser Theàter Sulzmàtt (Soultzmatt). Dìe jùnge Theàtertrùpp ìsch 2015 ìns Lawe geruefe worre ùn spìelt häuptsachli Vaudeville-Stìck, wie éfters de Sààl fìlle. Ìhr greeschtes Verdìenscht ìsch, àss se ìm Elsasser Theàter e Wìddergebùrt gschankt het, därt ìm Sùlzmàttertàl, wo ewwe s Theàter vorhar johrzëhtelàng gschwöjje het.
  • Ecole de Cabaret Satirique Cactus

    De Gilles Chavanel ìsch de Präsidant vùn de Kabarett-Schuel Cactus. Die Schuel, wie 2013 gegrìndt ìsch worre, bìldt sehr verschìedeni Pràktikànte üss, eb Läie odder Ànfanger, ìm Fàch vùm sàtirische ùn zweisprochiche Kabarett. Debi ware Schriwe, Spìele, Tànz ùn Gsàng ùnterrichtet. Zìel devùn ìsch, dìe Üssdrùckform vùn de Dàrstellende Kùnscht ze verewiche ùn ze ernéiere. D’Schuel steht ùnter de Schìrmherrschàft vùn Parsenlichkeite sowie de Alex Lutz, de Roger Siffer, de Roland Kieffer alias Scholle ùn noch vìel ànderi…
  • Dankfàwrìk

    D’Anne-Catherine Goetz ìsch d’Präsidantin vùn de Dankfàwrìk, wovùn s Motto „Brucka bàuia fer unsra Sproch un Kültür z’Mìlhüsa“ ìsch. Dìe konsültàtive Kommìssion ìsch 2015 gegrìndt worre, dùrich de Wìlle vùm domoliche Maire vùn Mìlhüsa (Mulhouse) de Jean Rottner, ùn d’hittich Maire d’Michèle Lutz, wie äu Elsassisch reddt, tuet’s ùnterstìtze. Dër Fàchbiràt màcht Vorschlaj, fer d’elsassische Sproch ùn Kültür ìn Mìlhüsa ùffzewarte, bsùndersch ìn denne Bereiche: Bìldùng, Kommünikàtion ùn Witterschgann, zweisprochichi Bschìlderùng, Elsasser Theàter.
  • Ville de Fréland

    De Jean-Louis Barlier ìsch de Maire vùn Frâlât (Ürbàch, Fréland). Dìe Gemein vùm Walschtàl bemìehjt sich zìtter làng, fer d’walsche Erbguet, Sproch ùn Kültür ze férdere. Sie het s Müsee vùm Walschlandel gegrìndt, wie s Làndlawe vùn frìehjer wìdderspìejelt, sowie de Verein fer de Schùtz ùn d’Ùffwartùng vùm Erbguet vùn Frâlât. Regelmaßi orgànisìert se Patois-Tìsch ùn leitet Àktione ìn de Schuele. Zuem Schlùss het se äu zweisprochichi Stroßeschìlder, àlso ùff Frànzeesch ùn Walsch, ìwweràl ìm Dorf.
  • Ville de Brumath

    D’Pauline Jung ìsch Gemeineràt ìn Bruemth (Brumath) ùn ìsch mìt de Kültür beùfftroejt. Dìe Stàdt ìsch dìs Johr e pààr Wort wart, dann sie brìngt de Gustave Stoskopf ìns Ràmplìecht, wie grad vor 150 Johr gebore ìsch. Dër vìelfaltiche Kìnschtler, Làndkìnd, Genie mìt töisich Tàlent, bekànnt àls Kùnschtmoler, Dìchter, Stìckeschriwer ùn Journàlischt ìsch tàtsachli 1869 ìn Bruemth ùff d’Walt kùmme. Er ìsch einer vùn de bettitendschte Àrtischte vùn zallere Zitt ùn het ùnter ànderm s Elsasser Theàter ùn s Elsassische Müsee vùn Stroßbùrri gegrìndt. D’Stàdt Bruemth schankt ìhm dìs Johr e scheeni Hùldichùng dùrich gewìdmeti Verànstàltùnge ùn Feschtlichkeite: Üssstellùnge, Vorstellùng vùn sm Meischterwarik D’r Herr Maire, Traffe mìt Schrìftsteller, Lasùnge, ùn noch vìel ànders.
  • Ville de Strasbourg

    De Michaël Schmidt ìsch Gemeineràt vùn Stroßbùrri ùn mìtem Eurodischtrikt Stroßbùrri-Ortenäu beùfftroejt. D’Stàdt Stroßbùrri ùnterstìtzt schùn johrelàng d’Férderùng vùn de Regionàlsproch, ùnter ànderem dùrich e jahrlichi Pàrtnerschàft mìtem Elsassische Sprochàmt. Ìn dam Ràhme ware verschìedeni Àktione geleitet. 2019 sìnn dànk dëre Pàrtnerschàft d’Eréffnùngsfeschtlichkeite vùm Frìehjohr fer ùnseri Sproch ìn Stroßbùrri orgànisìert ùn e ùffwandiches Progàmm fer e breites Püblikùm ùff d’Bein gstellt worre.
  • Danièle Pfister
  • Nathan Kaufmann
  • Chantal Frantz
  • Martine Gilgert
  • Hervé Atamaniuk
  • Adrien Fernique
  • Pascale Erhart
  • Julien Lafarge
  • Beyer Assurances
  • Traiteur Schneider
  • Troupe de la Vallée Noble – théâtre alsacien de Soultzmatt
  • Ecole de Cabaret Satirique Cactus
  • Dankfàwrìk
  • Ville de Fréland
  • Ville de Brumath
  • Ville de Strasbourg

Prissträjer vùn de vergàngene Johre

Lauréats des années précédentes

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2005

2005

2004

2004

2003

2003

2002

2002

  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2017

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2017


    Individuels

    Gérard KOEHL
    Tania SCHWARTZ
    Jo NOUSSE - Sierck-les-Bains
    Monique RUDOLF
    Sébastien JUNG
    Richard NEFF

    Initiatives jeunes

    Sabrina KNORR
    Joris HEMMERT

    Association

    Association du Platt et Culture Locale de Sarreguemines et environs - Bernadette NICKLAUS et Marcel HALB
    Organisation Populaire des Activités de Loisirs (OPAL 67) - Pierre BOESCH
    Gau un Griis - Jean-Louis KIEFFER

    Communes

    Mickaël WEBER - Woelfling-lès-Sarreguemines
    François SCHAEFFER - Saverne
    Jean-Claude SCHIELIN - Waldighoffen

    Entreprises

    Restaurant au Rendez-Vous
    Joël Irion pour la Police Nationale

    Prix "spécial"

    Céleste LETT - Sarreguemines
  • 2016

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2016

    Individuels

    Etienne ADLOFF - DAMBACH la VILLE
    Chantal BURR - SIEWILLER
    Astrid BUTTUNG & Pierre-Paul LATUNER - BITSCHWILLER les THANN
    Marianne HAAS-HECKEL - SARREGUEMINES
    Francis JAEGLER - SELESTAT
    Albert MARCOT - SCHERWILLER
    André MULLER - STRASBOURG
    Marcel NOCK - ZUTZENDORF
    Antoine STAMPFLER - WAHLHEIM
    Jean-Marie STOECKEL - BOSSENDORF
    Daniel VIERLING - FESSENHEIM le BAS
    Raymond BITSCH - Achenheim

    Initiatives jeunes


    Raphaël LAVIGNE - KRAUTERGERSHEIM

    Associations


    Groupement de Théâtre du Rhin - MULHOUSE
    D’Rhinwagges - STRASBOURG

    Communes

    HOLTZHEIM
    SELESTAT
    WATTWILLER

    Entreprises

    Restaurant "Le Troquet des Kneckes" - STRASBOURG
    Hypermarché "AUCHAN" - SCHWEIGHOUSE sur MODER
  • 2015

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2015

    Individuels

    Bernard ARNOLD - ROSENWILLER
    René DEIBER - PLOBSHEIM
    Sylvain MARCHAL - VENDENHEIM
    Gérard OBER - HOCHFELDEN
    François ROBERT - GOUGENHEIM
    Christian ROTH - HAGUENAU
    Roger ROTH - BISCHWILLER
    François SCHAEFFER - SAVERNE
    Brigitte SCHUSTER - STRASBOURG

    Initiatives jeunes

    Jérémy HENCHES - STRASBOURG
    Famille Laurent LUTZ - OBERSCHAEFFOLSHEIM

    Associations

    IMPROGLIO (théâtre d’improvisation) - SOULTZ sous FORÊTS
    U.I.A. Union Internationale des Alsaciens - COLMAR

    Communes

    BUSCHWILLER
    TRUCHTERSHEIM
    WOLXHEIM

    Entreprises

    France Bleu Elsàss - STRASBOURG
    Restaurant "Bürestubel“ - PFULGRIESHEIM
  • 2014

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2014

    Individuels

    Hubert DIEBOLD - GEBOLSHEIM-WITTERSHEIM
    Olive GROSHENNY - HABSHEIM
    Jean-Marie MAETZ - HOLTZHEIM
    Jacqueline MODER - ERSTEIN
    Emile NARTZ - DAMBACH la VILLE
    Isabelle PANTIC – GUILLET - STRASBOURG
    Christophe RIEFFEL – ROYER - SCHILTIGHEIM
    Famille Denis SCHNEIDER - MERXHEIM
    André SCHOFFMANN - MUESPACH
    Rose WELKER - THANN

    Initiatives jeunes

    Les enfants des écoles de - SEEBACH

    Associations

    Groupe Culturel « ‘s Gedächtniss » - OBERHOFFEN sur MODER
    Radio Liberté - HAGUENAU
    Théâtre Alsacien - ACHENHEIM

    Communes

    BERGHEIM
    STUTZHEIM - OFFENHEIM

    Entreprises

    ALSACE 20
  • 2013

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2013
    Individuels    Daniel BITTMANN - GEISPOLSHEIM-GARE
    Andrée BLUM D 77933 LAHR
    Irène CHRISTINA - CERNAY
    Marie-Thérèse D’ARONCO - WITTELSHEIM
    Marguerite DENIS - THANN
    Christiane FRIEDRICH - DAMBACH la VILLE
    Christian FUGER - FRIEDOLSHEIM
    Christiane HIRLEMANN - KOETZINGUE
    Brigitte et André KARM - FROENINGEN
    Marie KIRMANN - BISCHOFFSHEIM
    Jean-Pierre MARTIN - WILLER sur THUR
    Astrid RUFF - STRABOURG
    Elvis STENGEL - VIBERSVILLER
    Christiane WERNERT - BETSCHDORF
    Dominique WICKER - GOUGENHEIM

    Initiatives jeunes

    La Troupe des jeunes des Joyeux Vignerons - WOLXHEIM
    Les Hopla Guys - AMMERSCHWIHR

    Associations

    La chorale « de Kohlebrennerchor » - LEMBACH
    L’ensemble « d’Winnmucke » - LAMPERTSLOCH
    Le Groupe Folklorique « Columbaria » - COLMAR
    Le Théâtre Alsacien - GUEBWILLER

    Communes

    BERSTETT
    SOULTZMATT

    Entreprises

    Les Panificateurs Réunis - ECKBOLSHEIM
    L’Association des Fermes Auberges du - HAUT-RHIN
  • 2012

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2012
    Individuels


    André et Jacqueline BAUMERT - ESCHENTZWILLER
    Gilbert BIRG - SAINT-HIPPOLYTE
    Marie-Hélène BITSCH - RODEREN
    Bernadette DELAUNAY - STUTZHEIM – OFFENHEIM
    Pascal FRANCK - BUHL
    Gérard HEINRICH - KINTZHEIM
    Patrick HUBER - KINGERSHEIM
    Michèle LEONIDOPOULOS KIFISSA – ATHENES (Grèce)
    José MONTANARI - REICHSTETT
    Gabrielle MOSBACH - HOCHFELDEN
    Raymond NEFF - MUSSIG
    Jeannette SCHICKEL - ESCHBACH au VAL
    Jean-Pierre SCHLAGDENHAUFEN - SOUFFELWEYERSHEIM
    Gérard STAEDEL - OSTWALD
    François TSCHUPP - SIERENTZ
    Ernest WENDLING - ODRATZHEIM

    Initiatives jeunes

    Théâtre Alsacien „Evasion“ - MIETESHEIM
    Serge RIEGER - SURBOURG
    N.L.A. Nicole RIEDINGER - GRASSENDORF
    E.M.F.H. Myriam GASSER - FELDBACH

    Associations

    Association Théâtrale - WINGEN
    L.W.K. Patrick FREPPEL - ZILLISHEIM

    Communes

    PFAFFENHOFFEN
    KAYSERSBERG

    Entreprises

    Bibliothèque alsatique Crédit Mutuel - STRASBOURG
    Brasserie Météor - HOCHFELDEN
    Radio Dreyeckland - MULHOUSE

    Goldschwälmele

    Bernard DECK - STRASBOURG
    François SCHAFFNER - STRASBOURG
  • 2011

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2011
    Individuels


    Patricia ANDRES - SAUSHEIM
    Joseph BRUNSTEIN - CHATENOIS
    Marie-Claire BURGER-LINDER - HOFRANKENHEIM
    Marguerite COLOMB - PFASTATT
    Claudine ECKER - GAMBSHEIM
    Henri FRITSCH - ALTKIRCH
    Marie-Thérèse GERRER - ASPACH le BAS
    Patricia GOETZ - BOUXWILLER
    Charles GOETZMANN - WALDOLWISHEIM
    Jean-Louis HABECKER - MUESPACH le HAUT
    Françoise HENGY - BARTENHEIM
    Patrick HERTZOG - SELESTAT
    André MALNATI - DIDENHEIM
    Daniel MAHLER - BISCHHEIM
    Friedel MATTY - WOLSKIRCHEN
    Alphonse MEYER - LA WANTZENAU
    Jean-Christophe MEYER - SAINT-LOUIS
    Joseph MEYER - KINTZHEIM
    Albert NOUATI - WESTHOFFEN
    Jeannine PAULY - WESTHOUSE
    Alfred PERRAUT - HINDISHEIM
    Philippe RITTER - LAMPERTHEIM
    Emmy ROTH - REISCHHOFFEN
    Monique WALTER - DUTTLENHEIM
    Maurice WINTZ - DURNINGEN
    Jean-Paul ZIMMER - GAMBSHEIM

    Initiatives jeunes

    Le spectacle « Les Mystères de la Cathédrale » - STRASBOURG
    La Communauté des Communes - NIEDERBRONN

    Associations

    La Maison Rurale de l'Outre-Forêt - KUTZENHAUSEN
    Bibliothèque Municipale - BETSCHDORF
    Les Amis de Henri Loux - STRASBOURG
    NatuRhéna - RIEDISHEIM

    Communes

    MULHOUSE
    SCHWEIGHOUSE sur MODER

    Entreprises

    Brasserie « La Licorne » - SAVERNE
    La fédération des bouchers charcutiers - HOLTZHEIM
  • 2010

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2010
    Jùnge Friehjohrsschwälmele


    Jonathan GERWIG - BETSCHDORF
    Mathieu JUNDT-WURTZ - ECKWERSHEIM
    Denis STEFFEN - MERTZWILLER

    Individuels

    Liliane BERTOLINI - COLMAR
    Marie-Françoise DEIBER - ASPACH le BAS
    Jean-Jacques DUTT - SCHWINDRATZHEIM
    René ECKERT - BISCHWILLER
    Jean-Jacques GAEBELE - METZERAL
    Paul GROSSHANS - SELESTAT
    Gérard GSCHWIND - ROPPENTZWILLER
    Marlène HERCHER - ROSSFELD
    Famille Jean-Pierre HOSSANN - ACHENHEIM
    Fernand HUBSCHER - BISCHOFFSHEIM
    Claudine KIENLE - BERRWILLER
    Bernard KIENTZ - ESCHAU
    Danielle KNAB - HOCHFELDEN
    Bernard KOLB - STRASBOURG
    Danièle KRUTH - ECKBOLSHEIM
    Raymond MEYER - KINTZHEIM
    Jean-Marc MOTSCH - SOUFFLENHEIM
    Marie-France RICHTER - ESCHAU
    Louis ROESCH - INGERSHEIM
    Suzanne SCARCHILI - GUEWENHEIM
    André SCHOEPFER - RIESPACH
    Christiane SIMON - MULHOUSE
    Raymond STROH - KILSTETT
    Micheline WAGNER - BERGHEIM
    Jean-Pierre WERLY - CERNAY

    Initiatives jeunes

    Les Amis de Nepomuck - MEYENHEIM
    Troupe des jeunes du T.A.S. - SAVERNE
    Les petits chanteurs de l’école primaire - MALMERSPACH

    Associations

    Théâtre Alsacien - HELFRANTZKIRCH
    Orchestre « Roger Halm » - HUNSPACH

    Communes

    HABSHEIM
    SOULTZ sous FORETS

    Entreprises

    FLHOREAL - SAINTE CROIX en PLAINE
    MADE in ALSACE - URMATT

    Goldschwälmele

    Théâtre Alsacien - MULHOUSE
  • 2009

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2009
    Individuels


    Lucien ADAM - HOCHFELDEN
    Charles BIXEL - WITTENHEIM
    Henri DECKER - MULHAUSEN
    Raymond DUVAL - ERSTEIN
    François EPP - DAMBACH la VILLE
    Elisabeth FLENNER - SAUSHEIM
    Alain FINCK - LAMPERTSLOCH
    Anne-Marie HAEFFNER - DOSSENHEIM sur ZINSEL
    Jean-Jacques HAESSIG - STRASBOURG
    Miriam HECKMANN - DAHLENHEIM
    Julien HENNI - STRASBOURG
    Fanny HOMMEL - GAMBSHEIM
    Rose KIRY - WITTENHEIM
    Joseph KURTZ - HAGUENAU
    Pierre LUTTMANN - FESSENHEIM le BAS
    Pascale LUX - HAGUENAU
    Paul MEYER - LIPSHEIM
    Raphaël MICHEL - KINTZHEIM
    René NEFF - PFASTATT
    Véronique OBRINGER - HANSCHUHEIM
    Patricia SCHILLINGER - HEGENHEIM
    François STIRNEMANN - MULHOUSE
    Sylvie TROXLER - STRASBOURG
    Charles VETTER - THANN
    Roland ZELLER - PFASTATT

    Initiatives jeunes

    Alsace Tradition et Modernité - BERWILLER
    Groupe de Théâtre des jeunes - SCHERWILLER
    Sébastien LEHRER - OFFENDORF
    ‘s Rose Heckel - ROSENWILLER

    Associations

    Herbschtwind - STRASBOURG
    Cercle Théâtral de la Vallée de Hausgauen-Hundsbach - HAUSGAUEN

    Communes

    KOETZINGUE
    PFULGRIESHEIM

    Entreprises

    Ferme Auberge du Ried - LUTTERBACH
    Château du Haut-Koenigsbourg - ORSCHWILLER

    Goldschwälmele

    René EGLES - PFULGRIESHEIM
    Théâtre Alsacien - STRASBOURG
    Théâtre Alsacien - COLMAR
  • 2008

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2008
    Individuels


    Pierre BERTAUT - MULBACH sur BRUCHE
    Josette BURGSTAHLER - KERTZFELD
    Antoine CHRISTMANN - GUNDERSHOFFEN
    Yvette COURTOIS - CERNAY
    David HALARD - MULHOUSE
    Bernard HERLIN - HEGENHEIM
    Daniel HOELTZEL - HOHWILLER
    Christine JUND - GUNDERSHOFFEN
    Régis LACOMBE - SELESTAT
    Irène LEDERLE - CHATENOIS
    David MALAS - MULHOUSE
    Charlotte MARCHAL - SCHILTIGHEIM
    Caroline MUNCH - ROPPENTZWILLER
    Anthony NEUHARDT - KUHLENDORF
    André NISSLE - KINGERSHEIM
    Jean-Marie PEXOTO - BISCHOFFSHEIM
    Sœur Esther SCHMUTZ - INGWILLER
    Jean-Paul SCHWEBEL - SAINT-AMARIN
    Gérard SCHWOB - HABSHEIM
    Jonathan STOEFFLER - BETSCHBORF
    Paul SUTTER - MORSCHWILLER le BAS
    Ursula WAHL - SELTZ
    Jean-Paul WALTHER - BERSTETT
    Bernard WEINHARD - MUNCHHOUSE
    Claude WEHRLE - MULHOUSE
    Gérard WELCHLIN - COLMAR

    Initiatives jeunes

    D’ Schlettstadter Sterickle - SELESTAT
    Foyer Club St Léon
    Ecole du Nordfeld

    Associations

    Les Joyeux Vignerons de Wolxheim (Cabaret)
    Elsasser Buhn Gambsheim (Théâtre)

    Communes

    INGWILLER
    LEYMEN

    Entreprises

    Fédération des Patrons-Boulangers du Bas-Rhin
    GERLING fenêtres - BITSCHHOFFEN
    I.F.M.O. - ILLKICH-GRAFFENSTADEN
  • 2007

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2007
    Individuels


    Anny ARON - DOSSENHEIM sur ZINSEL
    Christian BAUER - LA PETITE PIERRE
    Paul BIRCKEL - HATTEN
    Georges BRONNENKANT - SOUFFELWEYERSHEIM
    Annette DAVID - SCHERWILLER
    Joseph DECK - MERTZWILLER
    Armand GEBER - MARMOUTIER
    Jean-Jacques GROSZ - THANN
    Maryline HEILIG - SOUFFELWEYERSHEIM
    Jean HURSTEL - STRASBOURG
    Gérard KENTZINGER - PFASTATT
    Albert LORENTZ - STUTZHEIM-OFFENHEIM
    Francine MEYER - BOLLWILLER
    Jean-Luc OLLAND - SELTZ
    Jacques PINEDA - SIERENTZ
    Emile RAPP - SELESTAT
    Serge RICKLING - GUNDERSHOFFEN
    Michèle SCHILLINGER - HOLTZWIHR
    Joseph SCHMITT - REININGUE
    Bernadette SCHWACH - RIBEAUVILLE
    Juliette URBAN - VOLGELSHEIM
    Freddy VOGLER - HUNDSBACH
    André WICKER - HOCHFELDEN
    Maurice WINGERT - BARR
    Edgar ZEIDLER - HUNDSBACH

    Initiatives jeunes

    Association Kinderlàterne - OBERNAI
    Kindertheàther Lerchenberg - PFASTATT
    ‘s Elsasser ABC - OTTROTT
    Troupe des jeunes - OFFENDORF

    Associations

    Ensemble Alsacien de Kingersheim - DIDENHEIM
    Les Alsaciens d’Anjou 49 ANGERS
    Théâtre Alsacien Blaesheim - INNENHEIM

    Communes

    GUNSBACH
    VENDENHEIM

    Entreprises

    Cafés SATI - STRASBOURG
    CORA - MUNDOLSHEIM
    MICROSOFT France
  • 2006

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2006
    Individuels


    Hubert BIGOT - ROESCHWOOG
    Lucien BROGLIN - HABSHEIM
    Gilbert ERHOLD - BETSCHDORF/REIMERSWILLER
    Nelly FENART - HAGUENAU
    Jean-Marc FRITSCH - WAHLBACH
    Walter GEYER - DOSSENHEIM sur ZINSEL
    François GUEMGUEM - MULHOUSE
    Viviane et Roland HUSSER - GUEBERSCHWIHR
    Marilène INGILDSEN - OSTHOUSE
    Alphonse JENNY - KINTZHEIM
    Philippe JUNGER - STRASBOURG
    Guy LAFUENTE - TRUCHTERSHEIM
    Claire Paulette LICHTLE - ROUFFACH
    Heinz MARTIN - LEYMEN
    Marlène METZINGER - BETSCHDORF
    Iris PETOELLO - HABSHEIM
    Yvonne PFRIMMER - ECKWERSHEIM
    Irène POIROT - OBERSCHAEFFOLSHEIM
    Fabienne PORTE - BOERSCH
    Jean-Paul SCHEIBEL - THANN
    Dominique SCHMIDT - GUNDERSHOFFEN
    Astride SCHMITT - REIMERSWILLER
    Henri SCHUMACHER - SAUSHEIM
    Daniel STEINER - GUNSTETT
    Louis ZIMMERMANN - PETERSBACH

    Initiatives jeunes

    Section audiovisuelle MJC - HOERDT
    Schlosstheàter - DORLISHEIM
    Classe IDD - BISCHWILLER
    MJC - BLODELSHEIM

    Associations

    Fédération MJC Bas-Rhin - GEISPOLSHEIM
    Groupe folklorique Pays de Hanau - BOUXWILLER
    Groupe musical des retraités ES et GDS - SCHILTIGHEIM
    ‘s PASSIONSSPIEL - ACHENHEIM

    Communes

    RIXHEIM
    ROSHEIM

    Entreprises

    Alsace Qualité - SCHILTIGHEIM
  • 2005

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2005
    Individuels


    Jean-Pierre ACKER - RAEDERSDORF
    Henri BITSCH - BURNHAUPT le HAUT
    Lydie CHARTON - MUNDOLSHEIM
    Richard EBERHARDT - TURCKHEIM
    Gérard FENNINGER - HAGUENAU
    Agnès FUCHS - WEITBRUCH
    Joseph GARNIER - THANN
    Alphonse GLOCK - SCHERWILLER
    Claude HAFFNER - SENTHEIM
    Bernard HEYM - ERSTEIN
    Jean-Paul HUMBERT - OSTWALD
    Robert HUMMEL - ZIMMERBACH
    Joël IRION - STRASBOURG
    François JUNCKER - LAUTENBACH
    Christian KETTERLIN - LIEBENSWILLER
    Remy MORGENTHALER - MUTZIG
    Joëlle MUNCH - HAUSGAUEN
    Armand PETER - STRASBOURG
    Mireille REISS - NIEDERBRONN les BAINS
    Norbert REPPEL - MUSSIG
    René SCHALLER - BERGHEIM
    Béatrice SOMMER - KINDWILLER
    Richard STROH - LA WANTZENAU
    Martine VOGLER - DANGOLSHEIM

    Initiatives jeunes

    Schwalmalanescht - WINCKEL
    SIVU - GRIESBACH au VAL

    Associations

    ECAAL - STRASBOURG
    Liederbrunne - MERTZWILLER
    Théâtre Alsacien Imbsheim - BOUXWILLER
    Théâtre Alsacien - RIBEAUVILLE

    Communes

    ROESCHWOOG
    SIERENTZ

    Entreprises

    Manon CENTLIVRE - EGUISHEIM
    Commerçants Artisans - NIEDERBRONN les BAINS
    Editions Landsberg Raymond Piela - KINDWILLER
  • 2004

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2004
    Individuels


    Brigitte ANTZ - HINDISHEIM
    Fancis ARMBRUSTER - BISCHOFFSHEIM
    Geneviève BURGY - ASPACH
    Claude DIRINGER - DESSENHEIM
    Marlène DUFLOT-SCHEHR - ERSTEIN
    Philippe ELSASS - ROSHEIM
    Hubert ERB - MARMOUTIER
    Joseph FENNINGER - HAGUENAU
    Annette FRIEH - ANDOLSHEIM
    Mylène HUBER - REICHSTETT
    Christophe HUCK - GOTTESHEIM
    Albert KUHN - MITTELHAUSBERGEN
    Marc KUSSMAUL - URBEIS
    Marcel LIEDERSHAUS - HAGUENAU
    Alison MATHIAS - BETSCHDORF
    Magali MULLER - NIEDERHASLACH
    Yves RUDIO - WEINBOURG
    Eveline SCHALLER - OBERBRONN
    Thierry SCHMITT - ESCHAU
    Richard SCHNEPP - GOERSDORF
    Eve STREISSEL - BETSCHDORF
    Christophe VOLTZ - MOLSHEIM
    Jean-Luc WALDVOGEL - NEUWILLER
    Bernard WITTMANN
    Jean-Marie WOEHRLING - STRASBOURG
    Patrick ZIEGLER - PFASTATT

    Initiatives jeunes

    Théâtre Alsacien / J.P. Schwebel - SAINT-AMARIN
    Théâtre de Rossfeld / J.L. Ringeisen - ROSSFELD
    Troupe Théâtrale Klein Theàter / C. Studer - KINTZHEIM

    Associations

    Revue Alsacienne de Littérature : A.Finck - STRASBOURG
    Waldstemme - SCHIRRHEIN

    Communes

    REICHSHOFFEN

    Entreprises

    Boucherie Charcuterie RAUCH - HAGUENAU
  • 2003

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2003
    Individuels


    Alphonse ANDRES - SOUFFELWEYERSHEIM
    Benoit BEHRA - RIMBACH près MASEVAUX
    Blandine BERBACH - UHLWILLER
    Raphaël BRAUN - BRINCKHEIM
    Philippe CHRIST - LINGOLSHEIM
    Monique DEIBER - ASPACH le BAS
    Marie-Josée DIEBOLD - WEYERSHEIM
    Paul EBLIN - CHATENOIS
    Jean-Marie FRIEDRICH - DAMBACH la VILLE
    Jacky GROTZINGER - MULHOUSE
    Isabelle GRUSSENMEYER - STRASBOURG
    Georges GULLY - LINTHAL
    Christiane et Willy KLEITZ - DOSSENHEIMM sur ZINSEL
    Pierre LOMMELE - STUTZHEIM-OFFENHEIM
    Annelise MARTIN - ALTKIRCH
    Marie-Jeanne MATHERN - DRUSENHEIM
    Daniel MAURER - BLODELSHEIM
    Louise MEY - MEYENHEIM
    Jean-Pierre RINGLER - ARTZENHEIM
    Henri ROSER - HORBOURG-WIHR
    Fabienne SCHARWATT - STOTZHEIM
    Martine SCHELL - LEMBACH
    Michèle SCHILLINGER - HOLTZWIHR
    Lucien SCHMITTHAUSLER - WEYERSHEIM
    Claude SPETZ - RODEREN
    Severine STOCKER - LEYMEN
    Freddy THALMANN - LAMPERTSLOCH
    Myriam WALZER - FOLGENSBOURG
    Marthe WEISS - PFASTATT

    Associations

    ABCM Zweisprachigkeit - SCHWEIGHOUSE sur MODER
    Kendertheater Marythe - MULHOUSE

    Communes

    BISCHWILLER
    INGERSHEIM

    Entreprises

    COOP Alsace - STRASBOURG
    Tempé - RIXHEIM
    Restaurant Mehlala - MULHOUSE
  • 2002

    FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2002
    Individuels

    Cécile ACKER - LA WANTZENAU
    Jean-Paul AHR - RIEDISHEIM
    Bernard BALLIET - SARRE-UNION
    Pierre BAUER - RODEREN
    Michel BENTZ - HORBOURG-WIHR
    Yves BISCH - SIERENTZ
    Marie-Hélène BITSCH - RODEREN
    Colette BOGNER - BREITENBACH
    Théo BREISACH - MATZENHEIM
    Jean-Jacques BRUNNER - MULHOUSE
    Christine BUNNER - BENNWIHR
    Danielle CREVENAT-WERNER - ECKWERSHEIM
    Léon DAUL - STRASBOURG
    Bernard DOERFLINGER - DUPPIGHEIM
    Léon DUPONT - MUNCHHAUSEN
    Ronald EULER - SARRE-UNION
    Jeanne FEIL - STRASBOURG
    Laurent FLUHR - RIXHEIM
    Henri FRITSCH - JETTINGEN
    Odile GEBHARTH - ROSHEIM
    Bernard GUNTZ - ROUFFACH
    Georges GUNTZ - EPFIG
    Christian HEIDENREICH - INNENHEIM
    Bernard HERRBACH - SELESTAT
    Olivier HOFFMANN - OHLUNGEN
    Jean HUBRECHT - SOULTZ sous FORETS
    Alfred JUNG - GEUDERTHEIM
    Bernard KELLER - ESCHBACH
    Brigitte KOEBEL - WITTELSHEIM
    Roger KRIEGER - OSTWALD
    Gérard LESER - COLMAR
    Jeanne LOESCH - STRASBOURG
    Raymond MATZEN - STRASBOURG
    Nathalie MULLER - REIPERTSWILLER
    Jacqueline NEFF - PFASTATT
    Jean-Hans PETER - HAGUENAU
    Jean-Luc RINGEISEN - ROSSFELD
    Jacques SCHLEEF - OHLUNGEN
    Gérard SCHMITT - MAISONSGOUTTE
    Joseph SCHMITTBIEL - STRASBOURG
    Annick SCHULLER - UNGERSHEIM
    Guy SCHULTZ - INGERSHEIM
    Pierre SPECKER - KAPPELEN
    Antoine THOMAS - STEINBOURG
    Jean-Jacques THUET - RIXHEIM
    Catherine VOLLMER - BARR
    Michel WACKENHEIM - STRASBOURG
    Conrad WINTER - STRASBOURG
    Jean-Philippe ZIEGLER - CLEEBOURG
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002